„Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”

dzialajac_razemProjekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt zakładał utworzenie w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2011 r. w Województwie Zachodniopomorskim 10 grup partnerskich w turystyce z udziałem przedsiębiorców, izb i stowarzyszeń turystycznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, a efektem wspólnych prac było założenie Lokalnych Organizacji Turystycznych i wypracowanie zasad współpracy w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć w turystyce.

W pierwszym etapie działań, w ramach projektu „RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”, utworzono 15 takich grup z czego 10 funkcjonuje już jako LOT a kolejne są w trakcie przekształceń.

Przeprowadzona przez Forum Turystyki Regionów diagnoza stanu wykazała, że powstanie 15 partnerstw nie wyczerpuje w pełni możliwości i potrzeby współpracy w zakresie gospodarki turystycznej w regionie. Badania wykazały, iż istnieje potrzeba powołania kolejnych 10 partnerstw na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” stanowił więc kontynuację realizowanych od 2009 roku działań wspierających tworzenie i funkcjonowanie lokalnych grup partnerskich sektora turystyki.