Nasi eksperci: Cieśliński Łukasz

Prezes Pracowni Pozarządowej,  dawniej Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Ekspert w dziedzinie planowania, tworzenia i zarządzania projektami, planowania strategicznego, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Specjalista w dziedzinie procedur Europejskiego Funduszu Społecznego,  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpracy sektora pozarządowego z władzami lokalnymi i zarządzania organizacją pozarządową.