„Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” – dobiega końca projekt zwiększający  zaangażowanie w działania publiczne w turystyce.


Dobiega końca projekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ”, realizowany w ramach programu – AKTYWNI OBYWATELE – Fundusz Regionalny. W ramach projektu prowadzona była analiza obecnego stanu funkcjonowania turystki na dwóch, wybranych obszarach województwa zachodniopomorskiego i próba zaproponowania rozwiązań, które pozwolą na lepszą kooperację między urzędami, biznesem a organizacjami pozarządowymi.  

Projekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” – etap II – kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki, to kontynuacja i praktyczne wykorzystanie opracowanego MODELU współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi sektora turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów przy współpracy z partnerami, m.in.: Szczecińską Organizacją Turystyczną, Darłowską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz z partnerem z Norwegii Western Norway University of Applied Sciences, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kreowaniem rozwoju sektora turystyki i kooperacji różnych grup interesantów. Do projektu zostali zaproszeni cenieni eksperci, którzy podjęli się analizy stanu obecnego działania turystyki na obszarze Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie zaangażowania osób i podmiotów związanych z turystyką oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie szeroko pojętego rozwoju turystycznego. Podkreślono, że turystyka sama nie może się rozwijać, natomiast jej kształtowanie się ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Co więcej, powinny być podejmowane działania zaplanowane i celowe, a nie akcyjne, które będą uwzględniały zadania zawarte w strategii rozwoju danego subregionu i całego województwa.

Projekt rozpoczynały dwie konferencje inicjujące działania, odbywające się w Szczecinie i w Darłowie. Następnie odbył się cykl szkoleń, warsztatów i spotkań, oraz podczas których analizowano poszczególne aspekty warunkujące rozwój sektora turystyki.

Dodatkowo, odbył się krajowy wyjazd studyjno-integracyjny do Poznania i spotkania z tamtejszym LOT i jej członkami oraz warsztaty szkoleniowo – konsultacyjne dla lokalnych liderów, podczas których wymieniano się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie kształtowania turystyki. Wyjątkowym przedsięwzięciem był wyjazd studyjny do Norwegii, którego głównym celem było zapoznanie się z doświadczeniem i dobrymi praktykami zagranicznymi oraz skorzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia w budowaniu demokratycznej kultury współpracy na poziomie lokalnym naszego partnera. Spotkania i wyjazdy, prowadzone w ramach programu „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i punktu widzenia partnerów, co będzie miało wpływ na polepszenie komunikacji i wypracowanie płaszczyzn współpracy w zakresie rozwoju turystyki lokalnej.

Na podstawie przeprowadzonych działań, zostały przygotowane raporty na temat stanu obecnego dla obu obszarów, a na ich podstawie opracowane dwie Lokalne Polityki Turystyki, dedykowane osobno dla Powiatu Sławieńskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Etapy realizacji działań projektu oraz wnioski zostały przedstawione na 2 spotkaniach podsumowujących projekt – w Darłowie i Szczecinie.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi raportami, które zostały umieszczone na stronie www.forumturystyki.pl/dzialajac-razem-osiagamy-wiecej.