Współpraca sektora publicznego i prywatnego jest kluczem do rozwoju i promocji turystyki

Forum Turystyki Regionów jest płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń szeroko pojętej branży turystycznej. Skupia zainteresowane osoby, którym zależy na rozwoju tej dziedziny gospodarki. Podstawowym celem naszej działalności stało się poszukiwanie płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń między osobami i instytucjami działającymi w sektorze turystyki.

Idea powołania Forum Turystyki Regionów jako stowarzyszenia zrodziła się w 1995r. Początkowo organizacja zajmowała się współpracą między osobami i instytucjami działającymi w branży turystycznej regionu zachodniopomorskiego. Bardzo szybko jednak Forum Turystyki Pomorza Zachodniego (taka była pierwotna nazwa organizacji) przekształciło się w stowarzyszenie ogólnopolskie.

Od 1995 roku, nieprzerwanie i w sposób ciągły prowadzimy działalność na rzecz aktywizacji i rozwoju osób i instytucji sektora turystyki w Polsce.Co przyniesie przyszłość? Zważywszy na potrzeby i ogromny potencjał, jaki w nas drzemie - Należy się spodziewać wiele!Myślimy globalnie - działamy regionalnie!Serdecznie zapraszam do współpracy.

Marek Migdal
Prezes Forum Turystyki Regionów

Nasza historia

1995 - 1997

Dynamiczny rozwój sektora turystyki inicjuje potrzebę współpracy, podejmujemy pierwsze działania regionalne, tworzymy podwaliny płaszczyzny współpracy na rzecz rozwoju sektora turystyki.

12 września 1997 rok

Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, Stowarzyszenia Restauratorów i Gastronomików „Więź” oraz kilkunastu przedsiębiorców i przedstawicieli gmin z byłych województw: szczecińskiego, koszalińskiego i gorzowskiego rejestrują formalnie stowarzyszenie Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.

1997 - 2005

Prowadzimy działalność regionalną, włączając się aktywnie w działania ogólnopolskie, m.in.:

 • inicjujemy utworzenie Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce
 • współtworzymy ustawy: „o usługach turystycznych” i „o Polskiej Organizacji Turystycznej”
 • uczestniczymy w pracach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej
 • współtworzymy Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Szczecińską Organizację Turystyczną
 • organizujemy ogólnopolskie GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI
 • prowadzimy akcje szkoleń kadr turystyki w całej Polsce
 • swoją aktywność rozpoczyna Szczecińska Akademia Enologiczna

maj 2005

W ramach Pikniku nad Odrą w Szczecinie odbywa się Walne Zebranie Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, z udziałem prezesów Regionalnych Izb Turystyki z całej Polski, które podjęło decyzję o zmianie formuły funkcjonowania na ogólnopolską. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę FORUM TURYSTYKI REGIONÓW.

2005 - 2007

Kontynuujemy działania regionalne, jednocześnie rozwijając współpracę ogólnopolską, m.in.:

 • organizujemy kolejne edycje ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” wraz z konkursami pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach”
 • rozwijamy aktywność i kolejne edycje GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI
 • kontynuujemy akcje szkoleń kadr turystyki w całej Polsce
 • prowadzimy akcje wsparcia dla miast i gmin oraz NGO w zakresie rozwoju sektora turystyki

2008 - 2012

Rozpoczynamy cykl działań w obszarze tworzenia i aktywizacji Lokalnych Organizacji Turystycznych w tym krzewienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i władzami samorządowymi. Stowarzyszenie zrealizowało cykl projektów na rzecz współpracy partnerskiej JST i NGO oraz przedsiębiorców pt.: „RAZEM można WIĘCEJ”, „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” i „RAZEM lokalnie WIĘCEJ regionalnie”- partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim: kreujących LOTy w województwie zachodniopomorskim przecierając szlak dla tego typu działań w innych regionach kraju.

W cyklu tych projektów udział wzięło łącznie ponad 900 osób: przedsiębiorców, członków stowarzyszeń i pracowników JST. Wszyscy razem pracowali na rzecz utworzenia bądź aktywizacji LOT w swoim subregionie. W ramach projektów odbyło się szereg konferencji, warsztatów i szkoleń, uczestnicy wspólnie występowali na imprezach targowych oraz uczestniczyli w wyjazdach studyjnych. Finalnie powstało 30 grup partnerskich, wśród których 26 miało formalną rejestrację w KRS jako działające LOTy.

2013 - 2020

Prowadzimy aktywną działalność programową:

 • kontynuujemy wsparcie dla JST, LOT i NGO
 • aktywnie współpracujemy z Forum ROT i Ogólnopolskim Porozumieniem LOT
 • realizujemy cykl szkoleń zawodowych dla biur podróży, hotelarstwa i gastronomii
 • ściśle współpracujemy z organizacjami ogólnopolskimi, m.in. Polską Izbą Turystyki, Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, Izbą Turystyki RP, Związkiem Pracodawców Turystyki LEWIATAN
 • wspieramy zielone technologie w turystyce realizując projekt pn. „Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych”
 • kontynuujemy aktywność w ramach GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

2020 - nadal

Obecnie, Forum Turystyki Regionów jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, działającym na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce, a także wchodzącym z aktywnością poza granica naszego kraju. W swoim dorobku mamy wiele zrealizowanych projektów, badań, raportów, opracowań, szkoleń, warsztatów, konferencji.

Jesteśmy współtwórcami GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, Centrum Szkoleń Turystycznych, INSTYTUTU WSPIERANIA TURYSTYKI, Poradnika współpracy JST-NGO sektora turystyki czy Szczecińskiej Akademii Enologicznej.

Jesteśmy organizacją otwartą na współpracę i nowe inicjatywy.