STATUT

STATUT FORUM TURYSTYKI REGIONÓW

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 12.09.1997 r. (z późniejszymi zmianami). Wersja jednolita zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członków w dniu 2 lipca 2011 r.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Organizacja działająca na podstawie niniejszego statutu jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w szczególności na szczeblu regionalnym i lokalnym występującym na zewnątrz pod nazwą „Forum Turystyki Regionów” zwanym dalej Forum.
2. Forum działa na mocy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7.04.89r. z późniejszymi zmianami i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873) oraz niniejszego Statutu, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Forum jest stowarzyszeniem apolitycznym, dobrowolnym i samorządnym o celach niezarobkowych.
4. Forum Turystyki Regionów jest prawnym kontynuatorem działalności prowadzonej przez niniejsze stowarzyszenie działające w latach 1997-2005 pod nazwą Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.
5. Forum prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności na rzecz swoich członków.

§ 2

1. Terenem działalności Forum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Forum jest miasto Szczecin.
3. Forum może być członkiem lub inicjatorem tworzenia krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i fundacji oraz innych instytucji i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Dla realizacji zadań statutowych oraz w celu pozyskania środków na ich realizację Forum może uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą oraz przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 3

Forum ma prawo używania pieczęci o treści „Forum Turystyki Regionów”.

 

Rozdział II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 4

Celem działalności Forum jest wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
a. kreowania środowiska ludzi profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami rozwoju turystyki,
b. popularyzowania wiedzy związanej z problematyką rozwoju turystyki,
c. wpływania na zmiany regulacji prawnych mogących mieć wpływ na rozwój turystyki,
d. tworzenia instytucjonalnych form rozwoju turystyki,
e. wspierania regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki,
f. propagowania idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki Polski,
g. rozwoju turystyki na terenach wiejskich,
h. współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działań pro turystycznych,
i. integracji środowiska osób zainteresowanych rozwojem turystyki,
j. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności przez uprawianie turystyki, rekreacji i sportu,
k. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w sektorze turystyki,
l. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
ł. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
m. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
n. kreowania regionalnej kultury kulinarnej,
o. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
p. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
q. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
r. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
s. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje i instytucje prowadzące działalność na rzecz rozwoju turystyki,
t. lobbingu gospodarczego w szczególności w sektorze turystyki,
u. promocji turystyki i kreowania wizerunku turystycznego polskich regionów.

§ 5

1. Forum będzie realizowało cele określone w § 4 przez:
a. gromadzenie i dystrybucję informacji wśród członków,
b. udzielanie pomocy i porad członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw,
c. inicjowanie i prowadzenie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych,
d. dokonywanie analiz i ocen wdrażania i funkcjonowania wszelkich rozwiązań dotyczących spraw turystyki,
e. inicjowanie i popieranie rozwoju kształcenia zawodowego,
f. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie władz rządowych i samorządowych do uczestnictwa w pracach instytucji działających w sprawach turystyki,
g. inspirowanie i prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie turystyki,
h. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych,
i. prowadzenie działalności szkoleniowej.
2. Forum może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6

Członkowie Forum dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych,
4. Sympatyków.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która jest zainteresowana rozwojem szeroko rozumianej turystyki, zajmująca się sprawami turystyki w ramach: działalności gospodarczej, wykonywania obowiązków zawodowych lub prowadzenia aktywnej działalności społecznej na rzecz rozwoju turystyki.
2. Do uzyskania statusu członka zwyczajnego wymagana jest rekomendacja 2 aktualnych członków zwyczajnych Forum oraz wcześniejsza, minimum roczna, aktywna działalność kandydata jako członka sympatyka Forum.
3. Status członka zwyczajnego, z chwilą rejestracji Forum, nabywają założyciele Forum.
4. Członkiem Forum może być również cudzoziemiec, nie mający miejsca stałego zamieszkania w Polsce.
5. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
6. W szczególnych przypadkach Zarząd Forum może odstąpić od zasad określonych w ust. 2.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna zainteresowana realizacją celów statutowych Forum, która zdeklaruje wymierne wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla działalności Forum.
2. Postanowienia § 7 ust.4, 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Forum,
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 9 1

1. Członkiem sympatykiem może zostać każda osoba zainteresowana działalnością Forum.
2. Postanowienia § 7 ust.4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Forum.
2. Członkowie Forum mają prawo:
a. korzystać z pomocy i urządzeń Forum
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Forum.

§ 11

Członkowie wspierający i zwyczajni są zobowiązani:
a. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Forum,
b. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
c. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11 1

Członkowie sympatycy są zobowiązani:
a. wspierać Forum w realizacji celów statutowych,
b. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.

§ 12

1. Członkostwo wygasa przez:
a. wystąpienie z Forum,
b. skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu:
– nieprzestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Forum,
– naruszenia zasad moralnych lub współżycia społecznego,
– zaprzestania faktycznej działalności w Forum,
– zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
– działania na szkodę Forum.
c. ustanie relacji wynikających z § 7.1. – nie dotyczy założycieli Forum,
d. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
e. śmierć członka.
2. Decyzję o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd określając datę wygaśnięcia członkostwa.

 

Rozdział IV WŁADZE FORUM

§ 13

1. Władzami Forum są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Forum trwa 4 lata.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Forum.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie programów działalności Forum,
b. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków,
d. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e. uchwalanie zmian statutu,
f. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Forum,
g. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h. uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i. podejmowanie uchwał w sprawie budżetu,
j. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Forum,
k. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, przystępowania do spółek i przedsięwzięć gospodarczych,
l. określenie wysokości wynagrodzenia dla członków władz Forum w wysokości nie wyższej niż określonej w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3.03.2000r.)

§ 16

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku,
2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym członkowie zwyczajni Forum.
3. O terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Członkowie wspierający, honorowi oraz sympatycy mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu na zasadzie gości z głosem doradczym.

§ 17

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a. na podstawie uchwały Zarządu,
b. na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/4 członków Forum.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków zwoływanych w drugim terminie quorum, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje.

§ 19

1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Członkami zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:
a. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
b. podejmowanie inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych,
c. kierowanie bieżącą działalnością Forum,
d. przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
e. organizowanie gromadzenia i wymiany informacji,
f. inspirowanie działalności szkoleniowej,
g. zarządzanie majątkiem Forum,
h. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
i. przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków oraz udzielanie upomnień,
j. podejmowanie wszelkich czynności nie należących do kompetencji innych organów,
k. podejmowanie decyzji o przynależność do innych stowarzyszeń i organizacji społecznych i gospodarczych,
l. określenie sposobu pobierania składek członkowskich oraz ustalenie zasad zwrotu wydatków członkom organów Forum,
ł. powoływanie członków Rady Programowej,
m. podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia agend i sekcji Forum.

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jego Zastępcę w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.
4. Dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń Zarządu na odległość z wykorzystaniem środków łączności internetowej oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

§ 22

1. Do prowadzenia spraw Forum tworzy się biuro Forum. Biuro Forum, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Forum, może tworzyć oddziały terenowe biura.
2. W biurze lub jego oddziałach terenowych można zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zasadami określonymi w Kodeksie Pracy lub Kodeksie Cywilnym.
3. Członkom Forum, w tym członkom organów Forum można powierzać wykonanie odpłatnych zadań na rzecz Forum.
4. Funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Forum pełni Prezes Forum lub inna osoba upoważniona przez Prezesa a w szczególności inny członek Zarządu lub dyrektor Biura Forum.
5. Na wniosek min. 5 członków zwyczajnych Forum Zarząd może tworzyć Sekcje Tematyczne.
6. Zakres działań Sekcji Tematycznej oraz regulamin jej pracy określa Zarząd Forum.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Forum
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Forum,
b. kontrola opłacania składek członkowskich,
c. przygotowywanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na coroczne Walne Zebranie Członków,
d. przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Forum.

§ 25

1. Kontrola całokształtu działalności Forum odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej na odległość z wykorzystaniem środków łączności internetowej oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

§ 26

1. Do celów rozstrzygania sporów może zostać powołany Sąd Koleżeński Forum.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 7 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zakresu działania Sądu należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Forum dotyczących: nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Forum oraz sporów powstałych na tle działalności Forum.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Sądu.
5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27

1. Sąd Koleżeński w przypadku stwierdzenia, z inicjatywy własnej lub Zarządu, nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Forum, naruszenia zasad moralnych i współżycia społecznego lub działania na szkodę Forum może wnioskować do Zarządu o nałożenie na członka następujących kar:
a. upomnienie,
b. zawieszenie w prawach członka Forum na okres od 3 miesięcy do dwóch lat,
c. wykluczenie z Forum.
2. Decyzję o nałożeniu kary podejmuje Zarząd Forum
3. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

§ 28

1. Wybory do władz Forum (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) dokonywane są na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Do władz zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której bierze udział nie więcej niż podwójna w stosunku do ilości nieobsadzonych mandatów liczba kandydatów wyłoniona spośród tych, którzy w pierwszej turze nie zostali wybrani, ale otrzymali największą liczbę głosów. W wypadku uzyskania tej samej liczby głosów o kolejności rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania.
3. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
4. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków,
5. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński mogą dokonać kooptacji nowych członków na zwolnione miejsca, nie więcej jednak niż 1/3 ilości członków danego organu. Dokooptowana osoba musi uzyskać akceptacją najbliższego Walnego Zebrania Członków.
6. Członkowie Władz Forum mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
7. Zwrot poniesionych kosztów mogą otrzymać również inne osoby, którym powierzono do zrealizowania sprawy Forum.

§ 281

1. Do celów doradczych i opiniodawczych może zostać powołana Rada Programowa Forum.
2. W skład Rady Programowej mogą zostać powołani:
– członkowie Forum pełniący funkcję prezesów lub przewodniczących izb turystyki oraz innych organizacji i instytucji działających w zakresie rozwoju turystyki,
– członkowie honorowi Forum,
– członkowie wspierający Forum,
– powołane przez Zarząd osoby mające poprzez posiadaną wiedzę, pełnione funkcje i działalność znaczący wpływ na rozwój turystyki i realizację celów statutowych Forum.
3. Do zadań Rady Programowej należy:
– opracowywanie propozycji strategicznych działań Forum;
– opiniowanie propozycji planów działań Zarządu oraz biura Forum
– opiniowanie planów finansowych Forum.
– wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o powołanie lub odwołanie członków władz Forum.
4. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia kadencji Zarządu.
5. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej.
6. Przewodniczący Rady Programowej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Rada Programowa może spośród swoich członków powoływać zespoły problemowe.

Rozdział V MAJĄTEK FORUM
§ 29

1. Majątek Forum stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
2. Na fundusze Forum składają się:
a. wpłaty z wpisowego i składek członkowskich,
b. wpłaty z działalności statutowej,
c. dotacje,
d. zapisy i darowizny,
e. środki z działalności gospodarczej.
3. Składki mogą opłacać instytucje i organizacje delegujące swoich przedstawicieli do Forum.
4. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Forum i w stosunku do jego członków , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Forum, członkowie organów oraz pracownicy Forum pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b. przekazywania majątku Forum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Forum,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Forum, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

1. Do reprezentowania Forum na zewnątrz, w sprawach zwykłych nie rodzących skutków finansowych, upoważniony jest każdy członek Zarządu.
2. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis: Prezesa lub Zastępcy Prezesa względnie jednego z członków Forum upoważnionego przez Prezesa.
3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Forum wymagany jest podpis Prezesa lub zgodne pisemne współdziałanie dwóch upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu Forum.

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ FORUM
§ 31

1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Forum wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Forum, zebranie zdecyduje o przekazaniu majątku Forum i powoła Komisję Likwidacyjną.