Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOGw ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Zamieńmy deklaracje w czyny.

Kontynuując wieloletnie dążenie do aktywizacji sektora turystyki zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu własnej lokalnej polityki na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej.

Turystyka to specyficzny sektor aktywności gospodarczej i społecznej wymagający kooperacji trójsektorowej: organy władzy – przedsiębiorcy – pozarządowe organizacje branżowe. Z wymienionych sektorów żaden nie jest w stanie samodzielnie kreować rozwoju turystyki – dlatego konieczna jest ścisła partnerska współpraca.

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ.

Marek Migdal
Prezes FTR

CEL DZIAŁAŃ I OBSZAR TEMATYCZNY

Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie współpracy władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w sektorze turystyki, a także budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – partycypację mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.
Działania realizowane są w dwóch etapach:

Etap I – wypracowanie zasad MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO
Etap II – opracowanie wzorcowych LOKALNYCH POLITYK ROZWOJU TURYSTYKI

Etap II – 2022
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ - etap IIKształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Celem projektu jest budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez partycypacyjną współpracę międzysektorową (JST, NGO, przedsiębiorcy, mieszkańcy) przy wypracowywaniu dwóch lokalnych polityk turystyki, dla obszarów działania partnerów z Polski: Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecina i jego obszaru metropolitalnego przy współpracy partnera z Norwegii – Western Norway University of Applied Sciences.

Do współpracy przy realizacji działań zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych (miasta, gminy, powiaty) działaczy NGO oraz przedsiębiorców sektora turystyki z danego obszaru.

Obecny projekt jest kontynuacją (II etapem) i praktycznym wdrożeniem zasad (wypracowanych podczas I etapu) MODELU współpracy JST-NGO sektora turystyki  w praktyce działań lokalnych środowisk, dla których wspieranie rozwoju sektora turystyki stanowi istotny czynnik ich rozwoju gospodarczego i społecznego oraz budowania wizerunku nowoczesnych, intensywnie rozwijających się obszarów tworzących sprzyjający klimat dla życia mieszkańców oraz działalności podmiotów gospodarczych.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Praktycznym celem realizacji niniejszego projektu jest aktywizacja partycypacyjnej współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki dwóch lokalnych obszarów:

  • Powiat Sławieński, w tym gminy: Darłowo, Sławno, Postomino, Malechowo oraz miasta Darłowo i Sławno.
  • Szczeciński Obszar Metropolitalny, czyli miasto Szczecin oraz gminy: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Stepnica, Police, Stare Czarnowo, Stargard, a także miasta Stargard i Świnoujście.

GŁÓWNI EKSPERCI PROJEKTU

Dr hab. Zbigniew Głąbiński
Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. prof. Jacek Borzyszkowski
Wyższa Szkoła Bankowa

Assoc. Prof. Ove Oklevik
Western Norway University of Applied Sciences

Dr Jarosław Lichacy
Politechnika Koszalińska

Dr Tomasz Duda
Uniwersytet Szczeciński

W całym procesie opracowywania lokalnych polityk turystyki wspierać nas będzie partner norweski – Western Norway University of Applied Sciences HVL (norweska uczelnia wyższa zajmująca się zagadnieniami kreowania rozwoju sektora turystyki i współpracy różnych grup interesariuszy), który przekaże nam swoje doświadczenia i wiedzę w tym zakresie.

W części dotyczącej opracowania lokalnej polityki turystyki dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

RAPORTY NA TEMAT OBECNEGO STANU FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI


Jednym z działań projektowych był research i analiza źródeł wtórnych na temat stanu organizacyjnego funkcjonowania Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (DARLOT) i Szczecińskiej Organizacji Turystycznej (SzOT) oraz ich współpracy międzysektorowej związanej z realizacją lokalnej polityki w obszarze turystyki.

Na tym etapie zostały przeprowadzone rozmowy zarówno z reprezentantami DARLOT i SzOT, jak i przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych. Dodatkowo eksperci przeanalizowali lokalne dokumenty strategiczne, a także działania podejmowane przez DARLOT, SzOT i JST w zakresie turystyki. Analizie poddana została struktura organizacyjna oraz relacje formalne współpracy DARLOT i SzOT z JST i innymi lokalnymi podmiotami sektora turystyki. W efekcie powstały dwa raporty opisujące stan obecny w obu obszarach, które można pobrać poniżej. Będą one punktem wyjścia do opracowywania Lokalnej Polityki Turystyki dla obszaru aktywności DARLOT i SzOT.

WYTYCZNE DO LOKALNYCH POLITYK TURYSTYKI


Na podstawie przeprowadzonych analiz i raportów opisujących stan turystyki na obszarze Powiatu Sławieńskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz cyklu spotkań konsultacji, powstały wytyczne do lokalnych polityk turystyki dla Powiatu Sławieńskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dokumenty zawierają wnioski i rekomendacje względem lokalnych polityk turystyki obu obszarów, które mają wpłynąć na zwiększenie zaangażowania wszystkich podmiotów związanych z turystyką i nawiązania silnej współpracy między władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami tych regionów.

Etap I – 2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJZwiększanie zaangażowania członków NGO w działania publiczne w obszarze turystyki

W trakcie działań wypracowano standardy współpracy międzysektorowej w działalności NGO sektora turystyki. Efektem było opracowanie MODELU współpracy JST-NGO w sektorze turystyki oraz KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK, które opisane zostały w wydanym w formie książkowej Poradniku współpracy JST-NGO sektora turystyki.

PORADNIK to praktyczny opis zasad współpracy i relacji urzędów miast i gmina a także urzędów marszałkowskich z organizacjami pozarządowym a w szczególności z ROT i LOT. Publikacja ma praktyczny charakter i opisuje ROT-y i LOT-y, definiując je jako podmioty dedykowane do kreowania rozwoju i promocji sektora turystyki na danym obszarze.

Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja MODELU WSPÓŁPRACY wraz z rekomendowanymi standardami dla JST-NGO. Znalazło to odzwierciedlenie w opinii recenzenta prof. Jacka Borzyszkowskiego, który opisał to w następujący sposób:

To z pewnością najbardziej aktualna publikacja, w której w tak wszechstronny sposób omówiono relacje pomiędzy JST a LOT. (…) Marek Migdal w umiejętny sposób wskazuje na cały proces budowania relacji. (?) Z racji poruszanej tematyki powinna być ona w kręgu zainteresowań włodarzy gmin i powiatów, a nawet województw, oraz wszystkich interesariuszy LOT.

PORADNIK otrzymał wyróżnienie specjalne magazynu Wiadomości Turystyczne – Gala Róża Regionów 2021

Pobierz publikację (PDF)

AKTUALNOŚCI