Zaproszenie do projektu

Na całym świecie turystyka ma ogromne znaczenie jako interdyscyplinarny obszar aktywności obywatelskiej i oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Wg danych portalu NGO.pl w Polsce jest zarejestrowanych ponad 6600 NGO, które mają słowo „turystyka” (odmieniane w różnych przypadkach) wpisane w nazwę swojej organizacji co wskazuje, że organizacje te działają w obszarze szeroko rozumianego sektora turystyki.

Wśród nich są zarówno małe organizacje hobbystyczne jak i duże o charakterze branżowym. Podmioty te mają prawo, a nawet obowiązek, uczestniczyć w procesie kreowania warunków dla rozwoju sektora turystyki w Polsce. Szczególną rolę w tym zakresie mają Lokalne i Regionalne Organizacje Turystyczne, izby gospodarcze sektora turystyki oraz stowarzyszenia branżowe.

Niniejszy projekt ma na celu wsparcie wszystkich NGO zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju polskiej turystyki, poprzez przekazanie im wiedzy eksperckiej zwiększającej efektywność ich udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Zapraszam do współpracy
RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo.

Marek Migdal
Prezes FTR

CEL I TEMATYKA DZIAŁAŃ

Celem projektu jest wzmocnienie wiedzy eksperckiej przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki w zakresie niezbędnym do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa. W ramach pierwszego etapu działań projektowych zrealizowanych zostanie 20 trzydniowych szkoleń specjalistycznych oraz cykl działań doradczych i konsultacji branżowych. Działania szkoleniowe i doradcze obejmować będą nast. obszary tematyczne

Tematy wspólne:

1. Stan Aktualny i Kierunki Zmian Prawa w Turystyce
2. Gromadzenie Danych i Weryfikacja Ich Wiarygodności w Turystyce
3. Analiza i Przetwarzanie Zgromadzonych Danych w Turystyce

Tematy do wyboru:

1. Zarządzanie w Turystyce
2. Prawo Turystyczne
3. Ekonomia i Analiza Finansowa w Turystyce
4. Polityka Turystyczna

Powyższe działania zwieńczone zostaną cyklem szkoleniowym, który odbędzie się w ramach GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI – etap drugi projektu. Podczas tej części działań oprócz realizacji szkoleń specjalistycznych utworzony zostanie specjalny Zespół Ekspercki ds. współpracy wz. stanowienia prawa dotyczącego sektora turystyki w Polsce.

Uczestnicy działań projektowych

Projekt ma charakter ogólnopolski. Szkolenia i działania o charakterze doradczym i konsultacyjnym odbędą się we wszystkich 16. województwach. Uczestnikami szkoleń będą przedstawiciele NGO sektora turystyki z całej Polski. W szczególności zaproszenia kierowane są do członków Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych (ROT i LOT), izb gospodarczych sektora turystyki, stowarzyszeń branżowych, związków pracodawców, organizacji skupiających pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz innych podmiotów trzeciego sektora zaangażowanych w działania na rzecz kształtowania i rozwoju polskiej turystyki. Uczestnikami mogą być również urzędnicy jednostek samorządów terytorialnych współpracujący z branżą turystyczną w ramach organizacji pozarządowych. Dzięki projektowi „RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo” wsparcie merytoryczne otrzyma aż 300 przedstawicieli NGO sektora turystyki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

Zgłoś się

Obszar działań i okres realizacji

Szkolenia będą organizowane w ramach4 subregionów = 16 szkoleń

1. Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie
2. Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie
3. Dolnośląskie, Opolskie, Łódzkie, Śląskie
4. Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie

W każdym subregionie odbędzie się komplet, wyżej opisanych szkoleń.
Każdy uczestnik projektu będzie mógł wybrać sobie dowolny temat szkolenia w dowolnym województwie i terminie – co umożliwi lepszą dostępność i dostosowanie tematyki szkoleń do oczekiwań i możliwości uczestników. Ponadto zorganizowane zostaną dodatkowe 4 szkolenia, cieszące się największym zainteresowaniem uczestników.

Szkolenia i działania doradcze realizowane będą w okresie maj – listopad 2022r.

Mapa z podziałem na subregiony

Cykl szkoleń specjalistycznych, zamykający działania, odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2022 r. w Łodzi w ramach GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

Przejdź na stronę GREMIUM

Aktualne akty prawne turystyki

Przejdź do aktualnych aktów prawnych

Harmonogram realizacji projektu

Przejdź do harmonogramu

Najbliższe wydarzenia projektowe

Sprawdź najbliższe wydarzenie

Lider

Jednostka Wdrażająca

Partnerzy

Współpraca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020