Działając RAZEM,
osiągamy WIĘCEJ


Etap II - wdrażanie standardów współpracy NGO-JST

Współpraca partnerska między biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym

„Turystyka to specyficzny sektor aktywności gospodarczej i społecznej wymagający kooperacji trójsektorowej: ORGANY WŁADZY – PRZEDSIĘBIORCY – POZARZĄDOWE ORGANIZACJE BRANŻOWE.

Żaden z wymienionych sektorów nie jest w stanie samodzielnie kreować rozwoju sektora turystyki – konieczna jest ścisła partnerska współpraca.”

Marek Migdal
„Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki”

Wdrożenie standardów współpracy JST-NGO [etap II]


Celem projektu jest poprawa zarządzania i wzmocnienie podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych w sektorze turystyki oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie współpracy z urzędami miast, powiatów czy urzędami wojewódzkimi

  • dostosowanie standardów współpracy organizacji pozarządowych i urzędów
  • budowanie stałych form działania pomiędzy NGO a Jednostkami Samorządów Terytorialnych
  • rozwinięcie strategii działania organizacji pozarządowych
  • podnoszenie kompetencji w zakresie turystyki poprzez organizacje szkoleń i doradztw wspierających sektor pozarządowy turystyki

Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki


MODEL współpracy JST-NGO w sektorze turystyki oraz KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – I etap wdrażanie standardów współpracy NGO - JST

PORADNIK to praktyczny opis zasad współpracy i relacji urzędów miast i gmin a także urzędów marszałkowskich z organizacjami pozarządowym a w szczególności z ROT i LOT. Publikacja ma praktyczny charakter i opisuje ROT-y i LOT-y, definiując je jako podmioty dedykowane do kreowania rozwoju i promocji sektora turystyki na danym obszarze. Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja MODELU WSPÓŁPRACY wraz z rekomendowanymi standardami dla JST-NGO. Znalazło to odzwierciedlenie w opinii recenzenta prof. Jacka Borzyszkowskiego, który opisał to w następujący sposób:

To z pewnością najbardziej aktualna publikacja, w której w tak wszechstronny sposób omówiono relacje pomiędzy JST a LOT. (…) Marek Migdal w umiejętny sposób wskazuje na cały proces budowania relacji. Z racji poruszanej tematyki powinna być ona w kręgu zainteresowań włodarzy gmin i powiatów, a nawet województw, oraz wszystkich interesariuszy LOT.

PORADNIK otrzymał wyróżnienie specjalne magazynu Wiadomości TurystyczneGala Róża Regionów 2021

Pobierz publikację (PDF)

Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki


2-dniowa konferencja podczas X jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

6-7 grudnia 2022 odbyło się Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki, czyli spotkanie przedstawicieli NGO i ich partnerów z JST z całej Polski. W ramach Forum poruszano tematy związane z współpracą międzysektorową – podsumowano stan funkcjonowania NGO sektora turystyki (w tym głównie LOT-ów i ROT-ów) i ich współpracy z JST, a także określono potrzeby w zakresie niezbędnych zmian.

Pierwszego dnia odbyły cztery debaty o profilu ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym, podczas których odnoszono się do hasła przewodniego konferencji: PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI I TURYSTKA PRZYSZŁOŚCI. Kolejnego dnia, uczestnicy brali udział w 4 blokach, skupiających się na uwarunkowaniach funkcjonowania i rozwoju sektora turystyki. Poruszane były kwestie kreowania a także finansowania rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, podziału ról na płaszczyźnie JST-ROT/LOT, a także uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem karty turysty i karty mieszkańca, jako efektywnych narzędzi współpracy władz, organizacji NGO a także firm na rzecz rozwoju turystyki w regionie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Debaty, warsztaty, webinaria


Debaty

Finansowanie turystyki, współpraca międzyresortowa, zaangażowanie branży, rozwój otoczenia cyfrowego, perspektywa krótko czy długookresowa

prof. dr hab. M. Kachniewska

Koncepcja wartości wspólnej oraz współpraca międzysektorową w turystyce w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności – klimatycznej, społecznej, czy ekonomicznej.

Funkcje społeczne turystyki, powiązanie strategii biznesowych z celami społecznymi i środowiskowymi, wartości ekonomiczne i społeczne, turystyka inkluzywna

dr. A. Stasiak

Koncepcja społeczna, charakteryzująca się rozwarstwieniem dochodów, problemów ze środowiskiem przyrodniczym a zarządzanie turystyką.

Turystyka w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności

prof. dr hab. B. Włodarczyk

Dostępność turystyki w aspekcie przestrzeni społecznej, klimatycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, transportowej, kulturowej, technologicznej, zdrowotnej oraz  zagrożeń lokalnych i globalnych.

Rola państwa w gospodarce turystycznej, zaangażowanie samorządów terytorialnych i organizacji branżowych, potrzeba stabilizacji długookresowej, znaczenie turystyki w gospodarce kraju

prof. dr hab. A. Panasiuk

Rola organów wyspecjalizowanych w zakresie wpływów na gospodarkę i turystykę w Pańskie Polskim, ale także rola Rządu, Parlamentu czy Organów Unii Europejskiej.

Warsztaty szkoleniowe

Kreowanie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym

dr J. Lichacy, H. Gonera

Rola organów wyspecjalizowanych w zakresie wpływów na gospodarkę i turystykę oraz rola rządu, parlamentu czy organów Unii Europejskiej.

Finansowanie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym

prof. J. Borzyszkowski, M. Wilk-Grzywna

Możliwość finansowania turystyki ze środków publicznych, rządowych oraz składek branży turystycznej i około-turystycznej.

Podział ról JST – ROT i LOT – regulacje i standardy

J. Mazurczak, M. Migdal

Standardy obowiązujące we współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w kontekście Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Karta turysty oraz karta mieszkańca - na przykładach miast polskich

T. Koralewski, Ł. Wysocki

Koncepcja wdrożenia karty turysty oraz karty mieszkańca na przykładzie Gdańskiej Karty Turysty i Karty Łodzianina.

Wdrożenie standardów współpracy JST-NGO


Nadajemy „życie” standardom  współpracy i wdrażamy rozwiązania systemowe organizacji pozarządowych i urzędów na poziomie wiejskim, małego miasta i całego regionu

spotkania wspólnych międzysektorowych zespołów wdrożeniowych

doradztwo i konsultacje w zakresie wdrażania standardów współracy

 

 

 

opracowanie wspólnego dokumentu dla wspólnego działania w obszarze turystyki

Aktualności