Działając RAZEM,
osiągamy WIĘCEJ


Etap II - wdrażanie standardów współpracy NGO-JST

Współpraca partnerska między biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym

„Turystyka to specyficzny sektor aktywności gospodarczej i społecznej wymagający kooperacji trójsektorowej: ORGANY WŁADZY – PRZEDSIĘBIORCY – POZARZĄDOWE ORGANIZACJE BRANŻOWE.

Żaden z wymienionych sektorów nie jest w stanie samodzielnie kreować rozwoju sektora turystyki – konieczna jest ścisła partnerska współpraca.”

Marek Migdal
„Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki”

Wdrożenie standardów współpracy JST-NGO [etap II]


Celem projektu jest poprawa zarządzania i wzmocnienie podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych w sektorze turystyki oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie współpracy z urzędami miast, powiatów czy urzędami wojewódzkimi

  • dostosowanie standardów współpracy organizacji pozarządowych i urzędów
  • budowanie stałych form działania pomiędzy NGO a Jednostkami Samorządów Terytorialnych
  • rozwinięcie strategii działania organizacji pozarządowych
  • podnoszenie kompetencji w zakresie turystyki poprzez organizacje szkoleń i doradztw wspierających sektor pozarządowy turystyki

Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki


MODEL współpracy JST-NGO w sektorze turystyki oraz KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – I etap wdrażanie standardów współpracy NGO - JST

PORADNIK to praktyczny opis zasad współpracy i relacji urzędów miast i gmin a także urzędów marszałkowskich z organizacjami pozarządowym a w szczególności z ROT i LOT. Publikacja ma praktyczny charakter i opisuje ROT-y i LOT-y, definiując je jako podmioty dedykowane do kreowania rozwoju i promocji sektora turystyki na danym obszarze. Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja MODELU WSPÓŁPRACY wraz z rekomendowanymi standardami dla JST-NGO. Znalazło to odzwierciedlenie w opinii recenzenta prof. Jacka Borzyszkowskiego, który opisał to w następujący sposób:

To z pewnością najbardziej aktualna publikacja, w której w tak wszechstronny sposób omówiono relacje pomiędzy JST a LOT. (…) Marek Migdal w umiejętny sposób wskazuje na cały proces budowania relacji. Z racji poruszanej tematyki powinna być ona w kręgu zainteresowań włodarzy gmin i powiatów, a nawet województw, oraz wszystkich interesariuszy LOT.

PORADNIK otrzymał wyróżnienie specjalne magazynu Wiadomości TurystyczneGala Róża Regionów 2021

Pobierz publikację (PDF)

Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki


2-dniowa konferencja podczas X jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

6-7 grudnia 2022 odbyło się Forum Współpracy JST-NGO Sektora Turystyki, czyli spotkanie przedstawicieli NGO i ich partnerów z JST z całej Polski. W ramach Forum poruszano tematy związane z współpracą międzysektorową – podsumowano stan funkcjonowania NGO sektora turystyki (w tym głównie LOT-ów i ROT-ów) i ich współpracy z JST, a także określono potrzeby w zakresie niezbędnych zmian.

Pierwszego dnia odbyły cztery debaty o profilu ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym, podczas których odnoszono się do hasła przewodniego konferencji: PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI I TURYSTKA PRZYSZŁOŚCI. Kolejnego dnia, uczestnicy brali udział w 4 blokach, skupiających się na uwarunkowaniach funkcjonowania i rozwoju sektora turystyki. Poruszane były kwestie kreowania a także finansowania rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, podziału ról na płaszczyźnie JST-ROT/LOT, a także uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem karty turysty i karty mieszkańca, jako efektywnych narzędzi współpracy władz, organizacji NGO a także firm na rzecz rozwoju turystyki w regionie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Debaty i warsztaty szkoleniowe


Debaty

Finansowanie turystyki, współpraca międzyresortowa, zaangażowanie branży, rozwój otoczenia cyfrowego, perspektywa krótko czy długookresowa

prof. dr hab. M. Kachniewska

Koncepcja wartości wspólnej oraz współpraca międzysektorową w turystyce w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności – klimatycznej, społecznej, czy ekonomicznej.

Funkcje społeczne turystyki, powiązanie strategii biznesowych z celami społecznymi i środowiskowymi, wartości ekonomiczne i społeczne, turystyka inkluzywna

dr A. Stasiak

Koncepcja społeczna, charakteryzująca się rozwarstwieniem dochodów, problemów ze środowiskiem przyrodniczym a zarządzanie turystyką.

Turystyka w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności

prof. dr hab. B. Włodarczyk

Dostępność turystyki w aspekcie przestrzeni społecznej, klimatycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, transportowej, kulturowej, technologicznej, zdrowotnej oraz  zagrożeń lokalnych i globalnych.

Rola państwa w gospodarce turystycznej, zaangażowanie samorządów terytorialnych i organizacji branżowych, potrzeba stabilizacji długookresowej, znaczenie turystyki w gospodarce kraju

prof. dr hab. A. Panasiuk

Rola organów wyspecjalizowanych w zakresie wpływów na gospodarkę i turystykę w Pańskie Polskim, ale także rola Rządu, Parlamentu czy Organów Unii Europejskiej.

Warsztaty szkoleniowe

Kreowanie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym

dr J. Lichacy, H. Gonera

Rola organów wyspecjalizowanych w zakresie wpływów na gospodarkę i turystykę oraz rola rządu, parlamentu czy organów Unii Europejskiej.

Finansowanie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym

prof. dr hab. J. Borzyszkowski,
M. Wilk-Grzywna

Możliwość finansowania turystyki ze środków publicznych, rządowych oraz składek branży turystycznej i około-turystycznej.

Podział ról JST – ROT i LOT – regulacje i standardy

J. Mazurczak, M. Migdal

Standardy obowiązujące we współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w kontekście Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Karta turysty oraz karta mieszkańca - na przykładach miast polskich

T. Koralewski, Ł. Wysocki

Koncepcja wdrożenia karty turysty oraz karty mieszkańca na przykładzie Gdańskiej Karty Turysty i Karty Łodzianina.

Wdrożenie standardów współpracy JST-NGO


Nadajemy „życie” standardom  współpracy i wdrażamy rozwiązania systemowe organizacji pozarządowych i urzędów na poziomie wiejskim, małego miasta i całego regionu

spotkania wspólnych międzysektorowych zespołów wdrożeniowych

doradztwo i konsultacje w zakresie wdrażania standardów współracy

 

opracowanie wspólnego dokumentu dla wspólnego działania w obszarze turystyki

Aktualności