Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Aktywni Obywatele - Fundusz RegionalnyMechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  • Dwie konferencje inicjujące działania (w Darłowie i Szczecinie)

Konferencje skierowane do sektora urzędników JST, działaczy branżowych NGO oraz przedsiębiorców sektora turystyki, mające na celu wprowadzenie do projektu, przedstawienie planowanych działań, zaprezentowanie idei MODELU współpracy JST-NGO w sektorze turystyki oraz pokazanie korzyści z realizacji działań projektowych.

  • Przygotowanie raportów na temat stanu obecnego dla obu obszarów Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Raport ma na celu analizę dotychczasowej współpracy NGO i podmiotów branży turystycznej z JST, którego finalnym celem będzie opracowanie funkcjonalnej Lokalnej Polityki Turystyki dla obu obszarów.

  • Warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne dla lokalnych liderów.

Dwudniowy warsztat szkoleniowo-konsultacyjny, który ma za zadanie poszerzyć wiedzę z zakresu MODELU współpracy JST-NGO sektora turystyki. Podczas warsztatu przewidziana jest dyskusja oraz wspólne zaplanowanie i uzgodnienie harmonogramu działań w każdym z obszarów. Wartością dodaną wydarzenia będzie integracja i wymiana doświadczeń wśród uczestników.

  • Opracowanie dwóch Lokalnych Polityk Turystyki

Proces szkoleń, warsztatów, pracy ekspertów, konsultacji i uzgodnień realizowany osobno dla każdego obszaru z partycypacyjnym udziałem przedstawicieli NGO sektora turystyki oraz właściwych dla nich JST. Działanie realizowane będzie we współpracy z partnerem norweskim ? Western Norway University of Applied Sciences (HVL).

  • Krajowy studyjny wyjazd szkoleniowo-integracyjny

Dwudniowy wyjazd autokarowy dla uczestników działań projektowych z Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, mający a celu spotkanie i wymianę doświadczeń m.in.: z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Gdańską Organizacją Turystyczną, i LOT Serce Kaszub. Jedną z wielu korzyści będzie szersza integracja wewnętrzna każdej z grup oraz zacieśnienie współpracy ponadregionalnej.

  • Wyjazd studyjny do Norwegii

Wyjazd do Norweskiego partnera projektu, dla grupy najbardziej aktywnych uczestników. Celem wyjazdu jest bezpośrednie zapoznanie się z zagranicznymi praktykami. Jednym z działań będą spotkania, rozmowy z przedstawicielami lokalnych organizacji pełniących działania zbliżone do ROT i LOT. Finalnym efektem tego działania, ma być przeniesienie norweskich dobrych praktyk do Polski.

  • Dwie konferencje kończące działania

Organizacja dwóch oddzielnych konferencji podsumowujących projekt, na terenie Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na które zaproszone zostaną środowiska lokalne danego regionu, zajmujące się zagadnieniami sektora turystyki. Przedstawione będzie podsumowanie zrealizowanych działań, kolejno prezentacja wypracowanej polityki turystycznej dla obszaru działania danej LOT oraz przedstawienie planów działań wdrażających wypracowane kierunki i standardy lokalnej polityki turystyki.

  • Działania komunikacyjne

Informacje o realizowanych działaniach, zgłaszanych inicjatywach, pomysłach itp. zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu. Bieżące etapy i efekty działań prezentowane będą również na portalu Facebook, za pomocą mailingu bezpośredniego, poprzez wzmianki w mediach zarówno lokalnych, jak i branżowych oraz na stronach internetowych partnerów projektu.