25 LAT DZIAŁALNOŚCI FORUM TURYSTYKI REGIONÓW

25-lecie działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW i zakończenie projektu "Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ"

 

W lutym odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW, które w części oficjalnej było połączone z zakończeniem projektu "Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ". Stowarzyszenie odznaczone przez MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”.

We wtorek 28 lutego 2023r w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW. Jest to jedyne aktywne ogólnopolskie stowarzyszenie sektora turystyki, mające swoją siedzibę w Szczecinie i od 25 lat bezustannie oraz dynamicznie działające na rzecz rozwoju polskiej turystyki. Jubileusz to nie tylko powód do dumy dla stowarzyszenia i jego członków, ale również chluba dla miasta Szczecina i całego regionu zachodniopomorskiego.

Na uroczystość obchodów przybyli członkowie, współpracownicy, wieloletni partnerzy – osoby zasłużone i związane od wielu lat z sektorem turystyki. Wśród gości można było spotkać Elżbietę Wyrwicz – przedstawiciela Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Józefa Ratajskiego – Prezesa Związku Pracodawców Turystyki LEWIATAN, Lidię Wiszniewską – Honorową Konsul Królestwa Szwecji w Polsce oraz grono zachodniopomorskich przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także środowiska nauki z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uroczystym punktem wydarzenia było wręczenie FORUM TURYSTYKI REGIONÓW odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki” przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W imieniu Ministra Andrzeja Gut-Mostowego podziękowanie za wkład i udział w rozwój polskiej turystyki złożyła przedstawicielka Departamentu Turystyki MSiT Pani Elżbieta Wyrwicz i odczytała oficjalny list gratulacyjny od Ministra, w którym czytamy m.in.. „W ciągu 25 lat zrealizowaliście Państwo wiele przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju w branży turystycznej. Do znaczących sukcesów Forum należy zaliczyć współautorstwo i organizację GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, inicjatywę utworzenia Radę Konsultacyjnej Izby Turystyki w Polsce, współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenie wieloletniej, aktywnej działalności w obszarze szkoleń dedykowanych dla kadr branżowych i samorządowych zajmujących się rozwojem sektora turystyki”.

Indywidualne odznaki „Za zasługi dla turystyki” odebrało również sześciu zasłużonych członków Forum:

  1. Bucholz Michał – ekspert sektora turystyki m.in. w programie TURIN przygotowując polską turystykę do wejścia do Unii Europejskiej
  2. dr hab. Głąbiński Zbigniew – przedsiębiorca oraz pracownik naukowy, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
  3. Helińska Gabriela – prezes Salonu Edukacyjnego EMPIRIA sp. z o.o.
  4. Kluszczyńska-Kotla Lucyna – dyrektor Biura Turystyki Kotla Travel
  5. Szczepaniec Stanisław – ekspert, były dyrektor ORBISU, BORT PTTK oraz Szczecińskiej Agencji Turystycznej
  6. Wiszniewska Lidia – była Dyrektor sieci hoteli Radisson, obecnie Honorowa Konsul Królestwa Szwecji w Polsce

Podczas uroczystości nastąpiło również oficjalne wręczenie dla FORUM TURYSTYKI REGIONÓW Certyfikatu ISO 9001:2015 w obszarze: Wspieranie rozwoju sektora turystyki, doradztwo, szkolenia, badania oraz realizacja projektów finansowanych ze środków UE i innych programów pomocowych. Certyfikat wręczył przedstawiciel jednostki certyfikującej URS – United Registrar  of Systems Polska.

Obchody 25-lecia stowarzyszenia były również powiązane z zakończeniem projektu „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” – kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki, w ramach którego przygotowano analizę stanu i kierunki rozwoju polityki turystycznej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz dla Powiatu Sławieńskiego. Projekt realizowany był w ramach programu – AKTYWNI OBYWATELE – Fundusz Regionalny i przyczynił się do ciągłego rozwoju i kooperacji między urzędami, biznesem a organizacjami pozarządowymi .

W czasie uroczystości, prezes stowarzyszenia – Marek Migdal, wyraził wdzięczność za dotychczasowe 25 lat działalności i wyróżnił blisko 50 członków i przyjaciół FORUM z całej Polski. Osoby, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia otrzymały statuetki z podziękowaniem za dotychczasową współpracę. Marek Migdal zadeklarował również, że te 25 lat to jednak nie koniec działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW i dalej będzie prężnie działać na arenie ogólnopolskiej i wspierać sektor turystyki.


O FORUM TURYSTYKI REGIONÓW.

 

FORUM TURYSTYKI REGIONÓW zaangażowane jest w szereg działań aktywizujących sektor  turystyki i skupia osoby, które są chętne do współpracy i wymiany doświadczeń. Do najważniejszych sukcesów należy przede wszystkim: współtworzenie ustawy O usługach turystycznych, inicjatywa utworzenia Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT), organizacja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI – największej cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowo-branżowo-samorządowej sektora turystyki (nieprzerwanie od 2023r.), cykl działań wspierających turystykę osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie tworzenia większości Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT) w woj. zachodniopomorskim.

Jednocześnie Forum przez lata istnienia tworzyło i koordynowało wiele projektów ogólnopolskich i unijnych. Koordynowało projekt „RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”, prowadząc analizy, szkolenia, kreowanie lokalnych produktów turystycznych a także opracowując strategie działania dla LOTów. Stowarzyszenie podjęło się również koordynowania projektów edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, zielonych zakupów i pro-ekologicznego wizerunku firm turystycznych „Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych”.

Przez 10 lat FORUM było organizatorem cyklu ogólnopolskich imprez pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA”, w tym konkursów dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach”.

W latach 2006 – 2008, stowarzyszenie koordynowało na terenie woj. zachodniopomorskiego projekt „TURYSTYKA-WSPÓLNA SPRAWA”, który był największym projektem szkoleniowym Unii Europejskiej dla polskiego sektora turystyki. W ubiegłym roku natomiast zakończono największy w Polsce cykl szkoleniowy z obszaru  podnoszenia umiejętności turystycznych NGO w zakresie uczestnictwa w procesie stanowienia prawa – projekt pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo.

W ramach działalności FORUM, opracowano również Model współpracy NGO – JST  w sektorze turystyki i „Kodeks Dobrych Praktyk”, które opisane zostały w wydawnictwie książkowym pt. Poradnik współpracy JST-NGO w sektorze turystyki, w którym w praktyczny sposób opisano zasady współpracy i relacji urzędów miast i gmin a także urzędów marszałkowskich z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności z Regionalnymi  i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.  Poradnik w 2021 roku zdobył specjalne wyróżnienie magazynu Wiadomości Turystycznej podczas Gali Róży Regionów.


Dzialajac_RAZEM_osiagamy_WIECEJ_zakonczenie_projektu

„Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” – dobiega końca projekt zwiększający  zaangażowanie w działania publiczne w turystyce.


Dobiega końca projekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ”, realizowany w ramach programu – AKTYWNI OBYWATELE – Fundusz Regionalny. W ramach projektu prowadzona była analiza obecnego stanu funkcjonowania turystki na dwóch, wybranych obszarach województwa zachodniopomorskiego i próba zaproponowania rozwiązań, które pozwolą na lepszą kooperację między urzędami, biznesem a organizacjami pozarządowymi.  

Projekt „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” – etap II – kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki, to kontynuacja i praktyczne wykorzystanie opracowanego MODELU współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi sektora turystyki. Projekt był realizowany przez Forum Turystyki Regionów przy współpracy z partnerami, m.in.: Szczecińską Organizacją Turystyczną, Darłowską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz z partnerem z Norwegii Western Norway University of Applied Sciences, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kreowaniem rozwoju sektora turystyki i kooperacji różnych grup interesantów. Do projektu zostali zaproszeni cenieni eksperci, którzy podjęli się analizy stanu obecnego działania turystyki na obszarze Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie zaangażowania osób i podmiotów związanych z turystyką oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie szeroko pojętego rozwoju turystycznego. Podkreślono, że turystyka sama nie może się rozwijać, natomiast jej kształtowanie się ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Co więcej, powinny być podejmowane działania zaplanowane i celowe, a nie akcyjne, które będą uwzględniały zadania zawarte w strategii rozwoju danego subregionu i całego województwa.

Projekt rozpoczynały dwie konferencje inicjujące działania, odbywające się w Szczecinie i w Darłowie. Następnie odbył się cykl szkoleń, warsztatów i spotkań, oraz podczas których analizowano poszczególne aspekty warunkujące rozwój sektora turystyki.

Dodatkowo, odbył się krajowy wyjazd studyjno-integracyjny do Poznania i spotkania z tamtejszym LOT i jej członkami oraz warsztaty szkoleniowo – konsultacyjne dla lokalnych liderów, podczas których wymieniano się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie kształtowania turystyki. Wyjątkowym przedsięwzięciem był wyjazd studyjny do Norwegii, którego głównym celem było zapoznanie się z doświadczeniem i dobrymi praktykami zagranicznymi oraz skorzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia w budowaniu demokratycznej kultury współpracy na poziomie lokalnym naszego partnera. Spotkania i wyjazdy, prowadzone w ramach programu „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i punktu widzenia partnerów, co będzie miało wpływ na polepszenie komunikacji i wypracowanie płaszczyzn współpracy w zakresie rozwoju turystyki lokalnej.

Na podstawie przeprowadzonych działań, zostały przygotowane raporty na temat stanu obecnego dla obu obszarów, a na ich podstawie opracowane dwie Lokalne Polityki Turystyki, dedykowane osobno dla Powiatu Sławieńskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Etapy realizacji działań projektu oraz wnioski zostały przedstawione na 2 spotkaniach podsumowujących projekt – w Darłowie i Szczecinie.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi raportami, które zostały umieszczone na stronie www.forumturystyki.pl/dzialajac-razem-osiagamy-wiecej.


X edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI zaproszenie do udziału

X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Łódź 6-8 grudnia 2022 r.
Hotel Ambasador Premium

Już 6-8 grudnia 2022 w Łodzi w hotelu Ambasador Premium, odbędzie się
X jubileuszowa edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

Tegorocznym partnerem naukowym został Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość podjęcia rozważań w temacie: ?Przyszłość Turystyki ? Turystyka przyszłości?.

Gremium Ekspertów Turystyki jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 2003 roku. Jest jedynym na taką skalę wydarzeniem w Polsce, mającym charakter kroczący, czyli za każdym razem odbywającym się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki turystycznej. Tegorocznym gospodarzem metropolitarnym zostało Miasto Łódź i Łódzka Organizacja Turystyczna. Nad całością działań będzie czuwać gospodarz regionalny w postaci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Partnerem naukowym, który zadba o przewodnictwo dydaktyczne GREMIUM, jest Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego.

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to przede wszystkim platforma integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, spotkanie dające okazję do dialogu
i budowania ?mostów? łączących branżę turystyczną oraz władze rządowe i samorządowe. Podczas konferencji prowadzone są panele, warsztaty, debaty, dyskusje kuluarowe dotyczące aktualnych wyzwań i problemów, z którymi zmaga się polska turystyka. Prowadzą one do wypracowania wniosków i rekomendacji, a co za tym idzie, rozwiązywania problemów i wyznaczania kierunków rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

Tematem przewodnim jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest ?Przyszłość Turystyki ? Turystyka Przyszłości?, rozumiana w kontekście problemów
i zmian społecznych świata na gruncie turystyki. W ramach prezentacji i dyskusji eksperckich, omówiony zostanie kontekst ekonomiczny, społeczny, przestrzenny
i planistyczno-decyzyjny, zgodnie z 4 blokami tematycznymi: narzędzia finansowe odbudowy i rozwoju sektora turystyki, koncepcja wartości wspólnej ? współpraca międzysektorowa w obszarze rozwoju turystyki, turystyka w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności, a także gospodarka turystyczna w polityce państwa polskiego.

Do uczestnictwa w X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, zachęcamy przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych
i działaczy branżowych, a także wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji.

Zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu, prosimy o przesłanie maila na adres: gremium@forumturystyki.pl.


Dzialajac_RAZEM_osiagamy_WIECEJ_zaproszenie_do_newslettera

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością składamy na Państwa ręce nasz newsletter branżowy, za pośrednictwem którego chcemy wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniem w obszarze szeroko pojętej turystyki. Hołdując zasadzie: Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ, wierzymy, że wspólna edukacja i idące za nią działanie, pozwolą nam na budowanie świadomej współpracy wszystkich grup zaangażowanych w tworzenie turystyki w Polsce i poprawę jej obecnego stanu.

Turystyka jest obecnie, nie bez powodu, uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego pojedynczych miejscowości, regionów a nawet całych państw. Jej szczególne znaczenie wynika również z faktu, iż oprócz podmiotów rynku turystycznego aktywizuje wiele innych sektorów gospodarki (m.in. transport, łączność, przemysł, budownictwo, rolnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa). Wydatki ponoszone przez turystów w danej miejscowości generują dodatkowy strumień pieniądza, który zasila gospodarkę. Strumień ten uruchamia cały łańcuch reakcji, które stwarzają dodatkowe korzyści w poszczególnych sektorach gospodarki, kooperujących z branżą turystyczną. Ekonomiczne efekty turystyki zyskują na znaczeniu, tym bardziej że obecnie najważniejsze cele, stawiane władzom samorządowym, są związane ze zwiększaniem dochodów gminy (województwa), lokalnych podmiotów gospodarczych i miejscowej ludności oraz kreowaniem zatrudnienia i aktywną walką z bezrobociem ? Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Regionów.

Dwa razy w miesiącu, będziemy wysyłać do Państwa aktualne informacje o prowadzonych przez nas szkoleniach, etapach ich realizacji oraz aktualnościach. Dodatkowo podzielimy się wnioskami z odbytych szkoleń i warsztatów, a także udostępnimy nasze własne publikacje popularnonaukowe w tematyce marketingu turystycznego. Mamy nadzieję, że uda nam się nie tylko zainspirować Państwa do kreowania wspólnych kierunków rozwoju turystyki, ale także do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie marketingu dla turystyki.

Bo działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ!

 

Wspólnie twórzmy turystykę, zapraszam

Marek Migdal

Prezes Forum Turystyki Regionów


Projekt Działając RAZEM, osiagamy WIECEJ zaproszenie do udziału

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ ? projekt mający na celu zwiększanie zaangażowania mieszkańców i członków organizacji pozarządowych  w działania publiczne w turystyce.

Projekt ?Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ? realizowany w ramach programu ? AKTYWNI OBYWATELE ? Fundusz Regionalny przy współpracy z partnerami: Szczecińską Organizacją Turystyczną, Darłowską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz Western Norway University of Applied Sciences. Przedmiotem aktywności projektowej są działania mające doprowadzić do partycypacyjnego wypracowania lokalnych polityk w obszarze turystyki dla Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania podmiotów związanych z turystyką, przygotowanie raportów na temat obecnego stanu obu obszarów oraz opracowanie dwóch Lokalnych Polityk Turystyki.  

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ to projekt o charakterze innowacyjnym, skupiający się na wzmocnieniu współpracy wszystkich podmiotów w sektorze turystyki. Obszarami, na których prowadzone są działania to Powiat Sławieński z gminami: Darłowo, Sławno, Postomino i Malechowo oraz Szczeciński Obszar Metropolitalny, obejmujący swoim zasięgiem miasto Szczecin, Dobrą Szczecińską, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Kobylankę, Goleniów, Stepnicę, Police, Nowe Warpno oraz Świnoujście. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i wypracowanie faktycznej kooperacji miedzy urzędami miast i gmin, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, a także mieszkańcami tych obszarów.

Działając RAZEM możemy WIĘCEJ ma za cel udowodnić i stworzyć przekonanie, że tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu i współpracy można zbudować fundamenty kultury demokratycznej dla turystyki regionalnej. Podjęte działania mają wpłynąć na poprawę prowadzonych aktywności  na tych obszarach, poprzez przekazanie wiedzy eksperckiej i doświadczenia oraz włączenia tych aspektów w proces wypracowywania lokalnych polityk turystyki. W trakcie realizacji projektu przygotowane zostaną raporty na temat obecnego stanu funkcjonowania turystyki w Powiecie Sławieńskim i na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad kształtowaniem lokalnych polityk. Efektem finalnym będzie opracowanie dwóch dokumentów określających polityki turystyki dla Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Kontynuując wieloletnie dążenie do aktywizacji sektora turystyki zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu własnej lokalnej polityki na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej. Turystyka to specyficzny sektor aktywności gospodarczej i społecznej wymagający kooperacji trójsektorowej: organy władzy ? przedsiębiorcy ? pozarządowe organizacje branżowe. Z wymienionych sektorów żaden nie jest w stanie samodzielnie kreować rozwoju turystyki ? dlatego konieczna jest ścisła partnerska współpraca ? mówi Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Regionów.

Projekt tworzony jest we  współpracy z partnerem z Norwegii ? Western Norway University of Applied Sciences, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kreowaniem rozwoju sektora turystyki i kooperacji różnych grup interesantów, co umożliwi zapoznanie się z dobrymi praktykami i doświadczeniami zagranicznymi oraz skorzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia w budowaniu demokratycznej kultury współpracy na poziomie lokalnym. Ponadto, do udziału w działaniach zaproszeni zostali eksperci, znani z zaangażowania w branży turystycznej: dr hab. prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie ? Jacek Borzyszkowski, assoc. prof. Prof. Ove Oklevik z Western Norway University of Applied Sciences, dr hab. Zbigniew Głąbiński z Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz dr Jarosław Lichacy z Politechniki Koszalińskiej dr Tomasz Duda i dr Daniel Szostak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy także wszystkie osoby, które chcą mieć realny wpływ na kształtowanie turystyki na obszarze Powiatu Sławieńskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Zachęcamy do polubienia naszego profilu na facebooku www.facebook.com/dzialajac.RAZEM.osiagamy.WIECEJ oraz dołączenie do grupy zamkniętej dla osób zainteresowanych projektem, klikając w link: https://bit.ly/3xUp7vy.

Projekt ?Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ? finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu ? AKTYWNI OBYWATELE Fundusz Regionalny oraz programu grantowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: https://forumturystyki.pl/dzialajac-razem-osiagamy-wiecej/.

Grafiki do pobrania